Darmowa wysyłka od 200 zł

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego pieknyplan.pl

SPIS TREŚCI:

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.       WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
SPRZEDAŻY

3.       SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA
PRODUKT

4.       KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
PRODUKTU

5.       REKLAMACJA PRODUKTU

6.       POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE
PRZEDSIĘBIORCÓW

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD
UMOWY

Sklep Internetowy www.pieknyplan.pl
dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w
Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta
niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce
stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów
prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta.

W przypadku ewentualnej
niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Sklep Internetowy dostępny pod
adresem internetowym www.pieknyplan.pl prowadzony jest przez Bartłomieja Kranz
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AB TECHNIKA BARTŁOMIEJ KRANZ wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do
doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk, NIP 9571175252, REGON 529053640,
adres poczty elektronicznej: kontakt@pieknyplan.pl.

1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany
jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.       Administratorem danych
osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane
są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w 
polityce prywatności  opublikowanej na stronie Sklepu
Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące
przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w
tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób,
których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu
Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z
tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego
Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w
polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.       Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa
Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do
elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu
dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca
ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

PRAWO AUTORSKIE – ustawa o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24,
poz. 83 ze zm.).

PRODUKT – dostępna w Sklepie
Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin
Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep
internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pieknyplan.pl

SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Bartłomiej Kranz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AB TECHNIKA BARTŁOMIEJ KRANZ
 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres
do doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk, NIP 9571175252, REGON 529053640,
adres poczty elektronicznej: kontakt@pieknyplan.pl.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa
sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa
świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba
fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach
przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi
Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA –
ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze
zm.).

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli
Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do
zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1.       W Sklepie Internetowym
 dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

·        
Formularz
Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem
dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie
Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia
pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej
modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W
Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych
dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej,
numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y,
ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy
firmy oraz numeru NIP.

·        
Usługa
Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.       Wymagania techniczne niezbędne
do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej
wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub
Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5)
włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.

2.3.       Usługobiorca obowiązany jest do
korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i
własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca
obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.       Usługodawca przestrzega art. 14
ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym nie ponosi
odpowiedzialności za przechowywane dane podane przez Usługobiorcę, jeśli nie wie
o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie
otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o
bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie
uniemożliwi do nich dostęp.

2.5.       Tryb postępowania
reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

·        
Reklamacje
związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe
reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury
reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu)
Usługobiorca może składać na
przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@pieknyplan.pl

·        
Zaleca
się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

·        
Ustosunkowanie
się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1
Regulaminu.

3.2.       Cena Produktu uwidoczniona na
stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a
także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi
pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat
– o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3.       Procedura
zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

·        
Zawarcie
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1
Regulaminu.

·        
Po
złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do
realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem a Sprzedawcą.

3.4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz
udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1)
udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2)
przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi
następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

·        
Płatność
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

·        
Płatności
elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej płatności oraz na
stronie internetowej https://www.przelewy24.pl.

·        
Rozliczenia
transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę
płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka PayPro S.A. z
siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4 500
000,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.

4.2.       Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

5.1.       Dostawa Produktu do Klienta
jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy
Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej
dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.2.       Sprzedawca udostępnia Klientowi
następujące sposoby dostawy Produktu:

1.       Przesyłka pocztowa.

1.       Przesyłka kurierska (kurier Inpost)

2.       Przesyłka z odbiorem w
paczkomacie.

5.3.      
Termin dostawy Produktu do Klienta
 wynosi od 2 Dni Roboczych do 14 Dni Roboczych, chyba
że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni
Roboczych. Termin dostawy Produktu do Klienta rozpoczyna swój bieg od dnia
uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.    REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.       Podstawa i zakres
odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę
fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576
Kodeksu Cywilnego).

6.2.       Sprzedawca obowiązany jest
dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3.       Reklamacja może zostać złożona
przez Klienta na przykład:

1.       pisemnie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk

2.       w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pieknyplan.pl.

6.4.       Zaleca się podanie przez
Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3)
danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych
z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.       Sprzedawca ustosunkuje się do
reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem,
wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia
wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena
ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6.       Klient, który wykonuje
uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na
adres:
ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu
ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby
nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w
miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.       Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta
niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.       Szczegółowe informacje
dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333,
email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1,
00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy
konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.

7.3.       Konsument posiada następujące
przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do
stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora
właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);
oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane
są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem
infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w
godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej
platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1.       Prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w
odniesieniu do Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest:

1.       Produkt nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb (np. Produkt wykonany na specjalne życzenie  Klienta).

8.2.       Z zastrzeżeniem pkt. 8.1 wyżej,
konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o
odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·        
pisemnie
na adres: 
ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk

·        
w
formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@pieknyplan.pl.

8.3.       Przykładowy wzór formularza
odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach
Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument
może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.4.       Bieg terminu do odstąpienia od
umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do
przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym
dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów.

8.5.       W przypadku odstąpienia od
umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.6.       Sprzedawca ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy
innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli
Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7.       Konsument ma obowiązek
niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia, w
którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że
sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed
jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: 
ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk.

8.8.       Konsument ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania
z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.

8.9.       Możliwe koszty związane z
odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść
konsument:

·        
Jeżeli
konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·        
Konsument
ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.10.     Zawarte w niniejszym punkcie 9.
Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia
2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta
będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

9.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.     Niniejszy punkt 9. Regulaminu
oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą
wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia
2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną
zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią
działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

9.2.     Sprzedawcy przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez
podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.

9.3.     Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz
faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.     Usługodawca może wypowiedzieć
umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.5.     Odpowiedzialność
Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej
podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia,
jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz
kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty
jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez
Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w
przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży.
Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do
Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia
umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca
nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.     Wszelkie spory powstałe
pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1.     Umowy zawierane poprzez Sklep
Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2.     Zmiana Regulaminu:

1.       Usługodawca zastrzega sobie
prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany
przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; dodania lub zmiany Usług Elektronicznych
– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu.

1.       W przypadku zawarcia na
podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie
Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę,
jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego,
to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

2.       W przypadku zawarcia na
podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.
Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw
nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub
złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.3.     W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze
zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.

10.4.     Niniejszy Regulamin nie wyłącza
przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta
zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w
drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi
ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w
drodze umowy.

11.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

AB TECHNIKA BARTŁOMIEJ KRANZ
  ul. Henryka Sienkiewicza, nr 9a, lok. 4, 80-227 Gdańsk

kontakt@pieknyplan.pl

–    Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o
dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie
następującej usługi(*)

–    Data
zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i
nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres
konsumenta(-ów)

–    Podpis
konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk

0
image/svg+xml

Koszyk jest pusty

Kontynuuj zakupy